Contenu

Wettelijke kennisgeving

 

1. juridische informatie


Overeenkomstig de artikelen 6 en 19 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de site terreal.com geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en het toezicht:

De site terreal.com wordt uitgegeven door TERREAL.

TERREAL
vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS)

Aandelenkapitaal: 87 176 320 euro

Maatschappelijke zetel: 13-17 rue Pagès, 92150 SURESNES, Frankrijk

Postadres: 15 rue Pagès, 92158 Suresnes Cedex

Neem contact met ons op:
Tel: (33) 01.49.97.20.30
Fax: (33) 01.49.97.20.56

SIREN : 562 110 346 RSC Nanterre
Intracommunautair BTW-nummer: FR 18 562 110 346
Bestuurder van de publicatie: TERREAL HOLDING, vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS)

2. gebruiksvoorwaarden


De site terreal.com wordt hierna de "site" genoemd.

De Site helpt u om snel nuttige informatie te vinden over TERREAL producten. Het bedrijf heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie correct is. Zij kan echter niet garanderen dat de informatie volledig is of periodiek wordt bijgewerkt. Aangezien er bovendien onopzettelijk materiële fouten in de tekst of afbeeldingen kunnen zijn geslopen, raadt TERREAL iedereen die de Site bezoekt aan om contact op te nemen met een bevoegde TERREAL-vertegenwoordiger alvorens een beslissing te nemen of actie te ondernemen met betrekking tot de gepubliceerde informatie. De vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen ervan, met inbegrip van materiële schade, verlies van gegevens of programma's, of financieel verlies, voortvloeiend uit de toegang tot of het gebruik van de site en/of de inhoud ervan of sites die eraan gekoppeld zijn.

Ondanks alle zorg die TERREAL aan zijn beeldbronnen besteedt, is de weergave van de kleuren met name afhankelijk van het computermedium (type scherm, grootte en configuratie). De kleurenfoto's zijn indicatief en TERREAL raadt u aan contact op te nemen met het verkoopteam of de technische dienst (terreal.com/contact[RD2] ) om een perfect representatief monster te verkrijgen.

Om het surfen op de site te optimaliseren, maken bepaalde pagina's van de site gebruik van cookies. Een cookie is een gegevenselement dat de website naar uw browser stuurt, die het vervolgens op uw systeem kan opslaan. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer u een cookie ontvangt. U kunt de cookie accepteren of weigeren.

Alle foto's op de website terreal.com zijn niet contractueel bindend.

3. hosting
De Site wordt gehost door NERIM, een vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS).

Aandelenkapitaal: 442 806,63 euro

Maatschappelijke zetel: Grande arche, 92800 PUTEAUX, Frankrijk

SIREN n°: 424 564 532 RCS Parijs

Intracommunautair BTW-nummer: FR 91 424 564 532

 

4 Intellectuele eigendom en inbreuken


TERREAL is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de Site, met name de teksten, afbeeldingen, foto's, grafieken, logo's, iconen, geluiden en animaties, zonder dat deze lijst volledig is.

Elke reproductie, kopie, weergave, wijziging, publicatie, gebruik, distributie, verspreiding, gehele of gedeeltelijke aanpassing, vervorming of overdracht van de elementen van de Site, ongeacht het gebruikte middel of proces, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TERREAL is strikt verboden en kan gerechtelijk worden vervolgd.

Er wordt geen licentie of recht op gebruik van enig intellectueel eigendomsrecht verleend. De bedrijfsnamen, logo's en handelsmerken van TERREAL zijn haar eigendom en mogen niet worden gebruikt zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.

5 Links naar andere sites


De Site kan links bevatten naar andere gelieerde en niet-gelieerde sites die met toestemming van de site-eigenaar zijn opgezet. Deze sites zijn onafhankelijk van de Site. Daarom kan de uitgever van de site de inhoud van de bezochte sites niet controleren en wijst hij alle verantwoordelijkheid af voor eventuele risico's van illegale inhoud. Bovendien kan TERREAL niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat de gebruiker ervan kan maken en bijgevolg voor elke schade of verlies, bewezen of beweerd, die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud, goederen of diensten die op deze sites beschikbaar zijn. Wij herinneren u eraan dat geaffilieerde en niet-geaffilieerde sites onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

6. hyperlinks


Elke webmaster die een link van zijn site naar de Site wil maken, moet vooraf schriftelijke toestemming van TERREAL krijgen.

7 Persoonsgegevens


In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 in zijn laatste versie, evenals Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, worden alle computergegevens die u betreffen (met name verzameld wanneer u zich inschrijft voor de Nieuwsbrief, zich inschrijft in het beroepsregister of in het Contactformulier), strikt vertrouwelijk behandeld. U heeft het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van uw gegevens. Daarvoor volstaat het ons online of per post een verzoek te sturen volgens de procedures die zijn vastgelegd in het TERREAL's algemene RGPD-beleid.


8 Toepasselijk recht en jurisdictie


Op deze wettelijke kennisgeving is het Franse recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van deze wettelijke kennisgeving valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.